Turvallinen partiotoiminta

Jotta harrastaminen on kaikille turvallista, tutustu alla oleviin ohjeisiin ja ota ne aktiiviseen käyttöön lippukunnassasi. Löydät alta tietoa myös vapaaehtoisen rikostaustaselvityksen tekemisestä, partiovakuutuksesta ja muista vakuutuksista, jotka koskevat lippukuntaa tai lippukunnan toimintaa.

Turvallisuus 

Turvallisuusohjeet määrittelevät partiotoimintaan liittyviä toiminnan tapoja, ja koskevat jokaista lippukuntaa. Turvallisuusohjeita ei tarvitse muistaa ulkoa, mutta kaikkien johtajien on syytä tutustua niihin.  

Turvallisuusohjeiden lisäksi lippukunnan johtajiston tulee tuntea PäPan kriisiviestintäohje.  

Tutustu PäPan kriisiviestintäohjeeseen.

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. Tähän liittyy myös verkkokoulutus, joka on pakollinen kaikille yli 18-vuotiaille ja ryhmänvetäjille iästä riippumatta.  

Partiotoiminnassa noudatetaan muiden viranomaissäädösten ohella tarkasti myös päihteitä
koskevaa lainsäädäntöä: Alle 18-vuotiaalle ei saa myydä tai luovuttaa eikä hän saa pitää
hallussaan tupakkatuotteita tai alkoholijuomia. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito
on huumausainerikos myös täysi-ikäisillä. Lain noudattaminen partiossa on helppoa: päihteet eivät kuulu partiotoimintaan. Vaikka laki ei kiellä täysi-ikäistä nauttimasta alkoholia tai tupakoimasta, edellytetään partiossa, että aikuiset eivät käytä mitään päihteitä lasten ja nuorten kanssa toimiessaan. Päihdeohje lippukuntien käyttöön löytyy täältä.

Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. 

Mukavasti yhdessä –ohjeistus tarjoaa vinkkejä ja keinoja kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. 

Vapaaehtoisen rikostaustaselvitys

Partiossa aikuisille, jotka aloittavat ryhmänjohtajan vapaaehtoistehtävässä yksin, tehdään rikostaustan selvitys. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry maksaa piirin jäsenlippukuntien tekemät rikostaustaselvitykset.

Toimintaohje lippukunnille 

Pyydä rikostaustaselvitys, kun KAIKKI seuraavat kohdat täyttyvät: 

  1. Lippukunnan tulee ensin hyväksyä hallituksen päätöksellä Suomen Partiolaisten tekemä Turvallisesti yhdessä -ohjeistus osaksi omaa toiminnan ohjeistustaan. 
  2. Henkilö ryhtyy ryhmän ainoaksi täysi-ikäiseksi johtajaksi (pois lukien samoajaohjelmaan kuuluva ryhmän johtaminen).  
  3. Ryhmän vetäminen on säännöllistä ja ryhmässä on alle 18-vuotiaita. 
  4. Pesti kestää vähintään yhden toimintavuoden. 

Selvitys tehdään pyytämällä lomakkeella vapaaehtoiselta kirjallinen suostumus rikostaustan selvittämiseen. Ensimmäisellä kerralla lippukunnan tulee tehdä omalle piirijärjestölleen myös toimeksiantosopimus rikosrekisteriotteen hakemiseen, mutta tämän jälkeen riittää, kun piirille toimitetaan vain täytetty lomake vapaaehtoisen suostumuksesta. Suostumuslomake toimitetaan piirin toimistoon eve.silvennoinen@partio.fi tai postitse Eve Silvennoinen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.

Piiri tarkistaa pyynnön oikeellisuuden ja toimittaa pyynnöt keskitetysti Oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskus toimittaa rikosrekisteriotteen suoraan lippukunnalle, joko turva-aikuisen tai lippukunnanjohtajan kotiosoitteeseen. Kun ote on tarkistettu, se luovutetaan heti vapaaehtoiselle. Kuksaan merkitään, että ote on tarkastettu ja päivämäärä. Vapaaehtoisen henkilötietoihin ei tehdä merkintöjä.

Rikosrekisteriote sisältää aina luonteeltaan arkaluontoisia henkilötietoja ja sitä käsittelevät vain lippukunnan hallituksen valtuuttamat henkilöt (turva-aikuiset), joilla on salassapitovelvollisuus rikosrekisteriotteen sisällöstä. Päätöstä pestaamisesta otteen sisältämien tietojen perusteella ei tehdä lippukunnan hallituksessa. Huomaa! Jo tieto siitä, onko rikosrekisteriotteessa merkintöjä vai onko se ns. puhdas, on pidettävä omana tietona. 

Lisätietoja Turvallisesti yhdessä -ohjeesta, Suomen Partiolaisten sivuilta ja ottamalla yhteyttä piirin toimistoon.

Vakuutukset 

Partiovakuutus

Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on toiminnan vastuu-, tapaturma- , matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus LähiTapiolassa. Vahingon sattuessa korvausta haetaan ensisijaisesti vakuutetun omasta, mahdollisesta henkilökohtaisesta vakuutuksesta. Lue partiovakuutuksesta tarkemmin täältä.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n lippukuntien irtaimistovakuutus 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry on ottanut LähiTapiolasta lippukunnan arkea turvaavan Irtaimistovakuutuksen. Vakuutuksen piirissä on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n jäsenlippukuntien irtaimisto, joka on varastoitu koloille Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Irtaimistoa per partiokolo on vakuutettu 10 000 euron arvosta. Vakuutus kattaa palo-, vuoto- ja omaisuusrikosvahingot 1 000 euron omavastuulla. 

Ehtona vakuutuksen voimassaololle on, että lippukunnan kokoontumispaikka on rekisteröity Kuksaan eli Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenrekisteriohjelmaan. Kokoontumispaikan voi rekisteröidä lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja. 

Huomaathan, että piiri ei ole vakuuttanut lippukuntien kämppiä, veneitä tai näillä varastoitua irtaimistoa. Vakuutus koskee vain kokoustiloissa varastoitua kalustoa. 

Vakuutus on voimassa 1.1.2014 alkaen. Vahingon sattuessa ole yhteydessä talouspäällikköön. 

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Mimmu Mannermaa, mimmu.mannermaa@partio.fi / 040 132 7088. 

Lippukunnan muut mahdolliset vakuutukset 

Partiovakuutus tai Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n tarjoama irtaimistovakuutus ei kata kaikkia lippukuntien tai lippukuntaryhmittymien vakuutustarpeita. 

Lippukunnan tulee itse vakuuttaa: 

  • leirialue 
  • lippukunnan omistama vene tai kämppä 
  • lippukunnan kalusto  leiri– ja retkikäytössä. 

Jos lippukunnalla on arvokasta leiri- ja retkikalustoa, sille kannattaa hankkia vaihtuvapaikkainen irtaimistovakuutus. Vakuutuksia kaikkiin edellä mainittuihin tarpeisiin voit tiedustella kaikista vakuutusyhtiöistä. 

Talkoovakuutus on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa Suomessa tehtävässä palkattomassa talkootyössä. Talkoovakuutuksen vakuutusmaksuun vaikuttavat korvaussummien suuruus, vakuutettavien henkilöiden lukumäärä ja vakuutusajan pituus. Talkoovakuutusta voit tiedustella kaikista vakuutusyhtiöistä. 

  

Ei-vielä-partiolaisten (EVP) osallistuminen piirin ja lippukunnan toimintaan

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on ottanut LähiTapiolasta toissijaisen tapaturmavakuutuksen alle 70-vuotiaille ei-vielä-partiolaisille, jotka osallistuvat partiotoimintaan tutustujina. Partioon voi tutustua käymällä viikoittaisessa toiminnassa (viikkokokous) kolme kertaa tutustumassa. Mikäli tutustuminen alkaa retkeltä tai tapahtumasta tai näiden kolmen kokouskerran väliin osuu lippukunnan retki tai tapahtuma, voi EVP:nä osallistua yhdelle retkelle tai tapahtumaan. 

Vakuutus on voimassa kuten partiovakuutus: partiolaisten järjestämässä tapahtumassa sekä tapahtumaan välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. 

Vakuutus kattaa samoilla korvaussummilla kuin partiovakuutus hoitokulut tapaturmasta, sekä mahdolliset pysyvän haitan korvaukset. 

Vakuutus kattaa myös aluejärjestöjen tai lippukuntien tapahtumiin osallistumisen. Vakuutus on voimassa 1.11.2014 alkaen. 

Kuva: Emma Lahtinen